استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت برقکاری ساختمان – مشهد