استخدام کارگر ساده، برقکار صنعتی و مکانیک صنعتی در اصفهان