استخدام کاردان یا مهندس برق مسلط به نقشه خوانی و مدار فرمان