استخدام مهندس برق و الکترونیک و برق کار صنعتی در شرکت تداوم تجارت زینو