استخدام مهندس برق صنعتی مسلط به مدار کنترل، سه فاز و نقشه خوانی