استخدام مهندس برق در یک شرکت مهندسی – بازرگانی – تهران