استخدام مهندس برق آقا در شرکت ساتل تابلو در باقرشهر