استخدام دیپلم برق صنعتی در شرکت زرین معدن آسیا – زنجان