استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شرکت فعال در استان البرز