استخدام تکنسین برق صنعتی آشنا با PLC در شرکت کوئین پک