استخدام برق کار صنعتی در صنایع صدراذوب در شهرک صنعتی شمس آباد تهران