استخدام برق کار صنعتی در شرکت نوین صنعت رهیافت انرژی کاسپین در ساری