استخدام برق کار صنعتی در خدماتی شهرک صنعتی سمنان در سمنان