استخدام برق کار صنعتی با حقوق ثابت، بیمه و مزایا رفاهی در البرز