استخدام برق کار صنعتی با حقوق تا 8 تومان، پاداش در مبلمان رُست در فارس