استخدام برق کار صنعتی با بیمه، سرویس در تولیدی پیشگام ابر البرز در تهران