استخدام برق کار صنعتی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در فارس