استخدام برق کار صنعتی آقا در یک شرکت معتبر در تهران