استخدام برقکار صنعتی و ساختمانی در مجموعه سرو گیتی الماس/تهران