استخدام برقکار صنعتی نیمه ماهر در یک شرکت معتبر دارویی/البرز