استخدام برقکار صنعتی در بهنام آسان کیمیا در محدوده سنگلج تهران