استخدام برقکار صنعتی آقا و اپراتور تاسیسات آقا در شیراز