استخدام برقکار صنعتی آقا در شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان