کار کردن با IO های S120 و تعیین تکلیف P864 بخش دوم