استخدام مهندس الکترونیک مسلط به طراحی مدارهای الکترونیک-اصفهان