استخدام جوشکار برق، برقکار صنعتی در شرکت برزین صنعت کوشا-تهران